เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุปผา เสน่หาบุษบา (A Natural Treasure Lanna....The Charm of the North)

 • นิทรรศการ:

  เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุปผา เสน่หาบุษบา (A Natural Treasure Lanna....The Charm of the North)

 • ศิลปิน:

  เจ สุรเสน (JAY SURASEN)

 • ลักษณะงาน:

  งานจิตรกรรม

 • ระยะเวลาจัดแสดง:

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2560

 • พิธีเปิดนิทรรศการ:

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 18.00 น.

 • ห้องนิทรรศการ:

  ห้องนิทรรศการชั้น1 ห้อง1 และห้อง2

 • ติดต่อศิลปิน:

  081-4544056 เจ

แนวความคิด:

แนวความคิด
เจ สุรเสน ต้องการถ่ายทอดความงามของธรรมชาติ มองเห็นคุณค่าของธรรมชาติ หยุดทำลายธรรมชาติ หวงแหนธรรมชาติ ความงดงามของวัฒนธรรม วิถีชีวิต ปลุกจิตสำนึก ให้เห็นคุณค่าของความงดงาม ของวัฒนธรรมในมวลหมู่มนุษย์ ที่เริ่มจะเสื่อมสลายไปตามวิถีของโลกปัจจุบัน มนุษย์คือตัวทำลายธรรมชาติ ฉะนั้นจึงถ่ายทอดความงดงามที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ความงดงามของมวลหมู่ดอกไม้ ท้องฟ้า ภูเขา วัฒนธรรม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชาวล้านนา เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้และปลูกฝังอนุรักษ์ความเป็นชาวล้านนาให้คงอยู่ โดยนำเอาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมมาประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตธรรมชาติในยุคปัจจุบันให้ดูมีชีวิตสมจริงเพื่อเป็นการกระตุ้นความรู้สึกของเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เกิดจิตสำนึกในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และใฝ่หาในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อไปตามการเจริญเติบโตของโลกปัจจุบัน
พร้อมกันนี้นิทรรศการฯ ครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวโรกาสที่พระชนมายุครบ 60 พรรษาในปีนี้ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดนิทรรศการฯ มอบถวายเพื่อการกุศล

CONCEPT
JAY SURASEN BRING HIS EMOTIONAL THROUGH THE BEAUTIFUL OF NATURE AND THE WAY OF LIVING SIMPLE LIFE, IN LANNA STYLE, FOR THAT THE NEW GENERATION CAN LEARN AND KNOW THE SIMPLE WAY OF LIVING LANNA STYLE, HE COMBINES THE OLD CULTURE WITH THE NEW LIFE STYLE IN NATURAL LIVING, HIS PAINTING CAN SHOW THE REAL NATURE WITH THE OLD CULTURE, BRINGING THE EMOTION OF THE YOUNG GENARATION TO LOVE AND LIVE AND RESPECT THE OLD CULTURE, THE SIMPLE LIVING, NOT FOLLOWING THROUGH THE GROWTH OF NEW EAR.