นิทรรศการผลงานศิลป์ปี 59 “ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์

 • นิทรรศการ:

  นิทรรศการผลงานศิลป์ปี 59 “ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์

 • ศิลปิน:

  คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • ลักษณะงาน:

  งานวาดเส้น จิตรกรรม ภาพถ่าย สื่อผสม แฟชั่น ฯลฯ

 • ระยะเวลาจัดแสดง:

  วันที่ 20 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2560

 • พิธีเปิดนิทรรศการ:

  วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น.

 • ห้องนิทรรศการ:

  ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2

 • ติดต่อศิลปิน:

  062-2616156 (อ.ณมณ ขันธชวะนะ)

แนวความคิด:

“...งานทางด้านการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมนั้น คืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจ ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุ ทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆทั้งหมด และเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยไว้ได้สืบไป...” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ด้วยน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะและการออกแบบ จนได้รับการถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน" แปลตามศัพท์ว่า “ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ" พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของการสร้างสรรค์ ทรงได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณทั้งจากพสกนิกรและศิลปินทั่วโลกในพระปรีชาสามารถอย่างหาที่เปรียบมิได้
การแสดงผลงานคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ประจำปีนี้ จึงได้น้อมนำพระบรมราโชวาทมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อความเจริญทางปัญญาและจิตใจ ผ่านผลงานหลากหลายรูปแบบและวิธีการแสดงออกตามลักษณะเฉพาะตน อาทิเช่น งานวาดเส้น งานจิตรกรรม งานสื่อผสม และภาพถ่าย เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างให้แก่ลูกศิษย์ และส่งต่อแรงบันดาลใจ “เรารักในหลวง" สู่สาธารณชนต่อไป