วิถีแห่งจิต (The way of the soul)

 • นิทรรศการ:

  วิถีแห่งจิต (The way of the soul)

 • ศิลปิน:

  วรุนทร์ วงศ์คำ (waroon vongkham)

 • ลักษณะงาน:

  งานจิตรกรรมไทย

 • ระยะเวลาจัดแสดง:

  วันที่ 28 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2560

 • พิธีเปิดนิทรรศการ:

  วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น.

 • ห้องนิทรรศการ:

  ห้องนิทรรศการชั้น 2

 • ติดต่อศิลปิน:

  0925406103, 0814924840 (วรุนทร์)

แนวความคิด:

ในชีวิตประจำของข้าพเจ้าได้พบเจอเรื่องราวต่างๆ มากระทบกายและจิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดี รวมถึงอารมณ์ของตัวข้าพเจ้าเองที่ไม่หยุดนิ่งเมื่อเกิดเรื่องราวต่างๆมากระทบจิตใจ สิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าจึงแสดงออกด้วยการทำงานศิลปะ เพื่อแสดงแง่คิดส่วนตัวและ เป็นการบันทึกเรื่องราวทางด้านอารมณ์ความรู้สึก โดยใช้ทัศนะธาตุต่างๆ ตามหลักทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรมได้แก่ จุด เส้น สี แสงเงา รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านรูปแบบงานจิตรกรรมแนวไทยประเพณี
นอกจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ายังต้องการอนุรักษ์และพัฒนางานศิลปกรรมไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย และเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านศิลปกรรมของคนในและนอกวงการศิลปะ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการก้าวไปสู่อาชีพทางานด้านศิลปกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป
โครงการนิทรรศการในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ หอศิลป์จามจุรี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2560 เป็นเวลา 24 วัน ในการแสดงงานครั้งนี้มีชื่อนิทรรศการว่า “วิถีแห่งจิต” เป็นผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของตัวข้าพเจ้าเอง ซึ่งได้เตรียมงานและรวบรวมผลงานมาเป็นเวลา 4 ปี การแสดงงานครั้งนี้ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอมุมมองใหม่ให้กับวงการศิลปะ เพื่อให้สังคมได้ฉุกคิดและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้กับสังคมอีกทางหนึ่ง