สมดุล (Balance)

 • นิทรรศการ:

  สมดุล (Balance)

 • ศิลปิน:

  Curator : ชลัช ฉวีสุข, ถาวรัตถ์ สมรรคจันทร์ , ช่อทิพย์ ศรีสวัสดิ์พงษ์, สุชาติ ไกรทอง, เจดา พลฤทธิ์, ทิวา สิงหะ, กมล ชาวบางงาม, วาทิต ช่อทับทิม, ชลัช ฉวีสุข, เอลินร์ หนูแก้ว, อรอนงค์ แก้วสมบูรณ์, ธุมากร พิชัย (Curator : Chalah Chaveesuk, Thawaratt Samargachandra, Chawtip Sriswadpong, Suchart Kraithong, Jayda Ponlid, Thiwa singha, Kamol Chowbangngam, Watid Chortabtim, Chalah Chaveesuk, Elin Nookau, Onanong Kaewsomboon, Tumagon Pichai)

 • ลักษณะงาน:

  จิตรกรรม

 • ระยะเวลาจัดแสดง:

  วันที่ 19 กรกฏาคม - 7 สิงหาคม 2560

 • พิธีเปิดนิทรรศการ:

  วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2560 เวลา 18.00 น.

 • ห้องนิทรรศการ:

  ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3

 • ติดต่อศิลปิน:

  0915564963 ชลัช ฉวีสุข

แนวความคิด:

ความสมดุลเป็นปัจจัยสำคัญให้สรรพสิ่งตั้งขันธ์ดำรงอยู่ ตั้งแต่สิ่งขนาดใหญ่เช่นจักรวาล ดวงดาว ประเทศชาติ จนถึงสิ่งรอบตัว เช่น ครอบครัว สุขภาพและภาวะภายในจิตใจของบุคคล
นิทรรศการครั้งนี้ เป็นการตีความหมายของความสมดุลผ่านผลงานศิลปะ โดยกลุ่มศิลปินที่มีความหลากหลายในมุมมองและแนวทางนำเสนอ อุดมด้วยแนวคิด จิตนาการ และสุนทรียภาพ
Balance is a key element of everything. From the grand universe, planets, countries to smaller things around us such as families, health and human minds.
This exhibition explored the variety meanings of balance through artworks by the selected group of artists that full with ideas, imaginations and aesthetic.