รู้จักหอศิลป์จามจุรี

ประวัติหอศิลป์จามจุรี

เมื่อประมาณ 40 ปีที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยที่ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล เป็นอธิการบดี ได้แสดงว่าเห็น ถึงความสำคัญของงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าของศิลปินไทยในปัจจุบัน เมื่อประมาณ พ.ศ.2516 ได้เริ่มรวบรวมและจัดหางานศิลปกรรมของศิลปินที่มีชื่อและมีศักยภาพในตอนนั้น ต่อมาประมาณ พ.ศ.2527 จึงจัดให้มีโครงการรวบรวมผลงานศิลปกรรมขึ้น โดยมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปัจจุบัน คือ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม) เป็นผู้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 30 ปี งานศิลปกรรมดังกล่าวได้นำไปติดตั้งในอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเสริมสร้างบรรยากาศทางศิลปะ อันจะนำไปสู่การปลูกฝังสุนทรียศิลป์ และการจรรโลงจิตใจของชาวจุฬาฯ โดยทั่วไป

ผลงานศิลปกรรมเท่าที่รวบรวมและจัดหามาได้จนถึงขณะนี้ มีเป็นจำนวนมาก จนนับได้ว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งใหญ่แหล่ง หนึ่งของประเทศไทยในขณะนี้ และสามารถแสดงถึงวิวัฒนาการของงานศิลปกรรมในประเทศไทยในขณะนี้ สามารถแสดงถึงวิวัฒนาการของงานศิลปกรรมในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มแรกของยุคศิลปะเฟื่องฟูมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์

มาบัดนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งหอศิลป์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสานต่อความคิดในเชิงสนับสนุน สร้างสรรค์ และเผยแพร่งานศิลปกรรมและศิลปินไทยอีกขั้นหนึ่ง โดยได้กำหนดฤกษ์อันเป็นมงคลยิ่ง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2544 ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศิลปินของชาติ

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหอศิลป์

  1. เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดง และเผยแพร่ผลงานศิลปะสู่สาธารณชน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจ
  2. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่งานศิลปกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภายในที่ได้รวบรวมไว้
  3. เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะของอาจารย์ นิสิต นักศึกษา บุคลากร ศิลปิน โดยทั่วไป

องค์กร

เป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรแบบอย่างในการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และศิลปินในทุกระดับได้จัดแสดงและเผยแพร่งานศิลปะโดยไม่หวังผลกำไร” (Not for profit organization)

พื้นที่

ชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคารจามจุรี 8

กิจกรรมประจำปี