ข้อมูลสำหรับผู้จัดนิทรรศการ

รายละเอียดการจัดนิทรรศการ

สมัครขอใช้พื้นที่หอศิลป์ฯ (กรุณาเลื่อนอ่านด้านล่าง...ให้ครบถ้วน)
ขั้นตอนการยื่นใบสมัครขอใช้พื้นที่หอศิลป์ฯ
หอศิลป์ฯ เปิดรับสมัครการขอใช้พื้นที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการศิลปะของปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562 (นับวันตีตราไปรษณีย์) โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้
กรอกแบบฟอร์มขอใช้พื้นที่ปี 2563 พร้อมอ่านรายละเอียดข้อกำหนดการใช้พื้นที่หอศิลป์ฯให้ครบถ้วน ด้วยวิธีการ download แบบฟอร์มได้ที่ : www.chamchuriartgallery.chula.ac.th เอกสารมีทั้งหมด 9 แผ่น ดังนี้
1. ใบสมัครสำหรับแสดงเดี่ยว จำนวน 2 แผ่น (กรุณาเลือก)
2. ใบสมัครสำหรับแสดงกลุ่ม จำนวน 2 แผ่น (กรุณาเลือก)
3. ใบสมัครสำหรับแสดงเดี่ยว (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 แผ่น (กรุณาเลือก)
4. ข้อกำหนดการใช้พื้นที่ 1 แผ่น
5. แปลนห้องนิทรรศการ จำนวน 3 ห้อง
ซึ่งการขอใช้พื้นที่นั้น จะต้องกรอกใบสมัคร(ตามการเลือกจัดแสดงนิทรรศการ ประเภทเดี่ยว หรือกลุ่ม) พร้อมเซ็นยอมรับข้อกำหนดการใช้พื้นที่หอศิลป์ฯ และส่งตัวอย่างภาพผลงานอย่างน้อย 15 ภาพ โดยจัดพิมพ์ภาพ แล้วใส่ลงในแฟ้มผลงาน เรียงลำดับภาพตามความน่าสนใจ แต่ละภาพจะต้องระบุชื่อภาพ เทคนิค ขนาด ปีพ.ศ.ที่สร้างสรรค์ พร้อมกับบันทึกลงใน CDR เพื่อประกอบการพิจารณา (ในกรณีที่ขอใช้พื้นที่เพื่อจัดแสดงผลงานแบบกลุ่ม จะต้องส่งภาพผลงานไม่น้อยกว่า 20 ภาพ หรือ ท่านละไม่น้อยกว่า 3 ภาพ)
ประวัติการศึกษา การแสดงผลงาน หรือการทำงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
ลงลายมือชื่อ เพื่อแสดงการยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของหอศิลป์ฯ ทุกประการ
บรรจุเอกสารทั้งหมดลงในซอง พร้อมจัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS.) เท่านั้น โดยส่งถึง :

คณะกรรมการพิจารณาการขอใช้พื้นที่หอศิลป์ฯ
ที่อยู่....หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี8 แขวงวังใหม่ ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเหตุ : หอศิลป์ฯ จะแจ้งผลการยื่นขอใช้สถานที่ให้ทุกท่านทราบทางไปรษณีย์ ประมาณสิ้นเดือนมิถุนายน 2562
และการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาใช้สถานที่ ถือว่าเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้

หมายเหตุ:*** ใบสมัครสามารถDownloadได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มีนาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : chamchuriartgallery@gmail.com
โทร. 02 2183709 / 022183645 เวลา 10.00 – 18.00น.(วันราชการ)
PLAN ห้องนิทรรศการหอศิลป์จามจุรีฯ
ห้้องนิทรรศการ1 (ห้องด้านหน้า)
ห้องนิทรรศการ2 (ห้องด้านใน)
ห้องนิทรรศการ3 (ห้องชั้น2)
กดที่ Download

ห้อง 1 (ชั้น 1)

พื้นที่ใช้สอย 209 ตร.ม.

ห้อง 2 (ชั้น 1)

พื้นที่ใช้สอย 209 ตร.ม.

ห้อง 3 (ชั้น 2)

พื้นที่ใช้สอย 296 ตร.ม.